Beleidsplan 2016-2020

1. DE GEMEENTE.

Zij is gemeente van Christus (Mattheus 16:18). Zij is een Hervormde Gemeente  binnen de P.K.N.. Overeenkomstig haar belijdenis is zij een openbaring van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De gemeente wordt vergaderd rondom het Woord en de Sacramenten. Als gemeente behoren we bij de modaliteit van de Gereformeerde Bond.

 

De gemeente bestond op 15 september 2003 uit 195 belijdende leden, 301 doopleden en 119 overige leden.

En op 12 februari 2009 uit 141 belijdende leden, 245 doopleden en 91 overige leden.

En 25 januari 2015 uit uit 99 belijdende leden, 204 doopleden en 91 overige leden.

 

2. DE EREDIENST

Op zondag komt de gemeente op vaste tijden tweemaal bijeen. En op Christelijke feestdagen, Bid en Dankdagen, en Oud en Nieuwjaar. De avonddiensten zijn in het algemeen leerdiensten. Hierin worden de belijdenisgeschriften of de formulieren behandeld.

 

2.1 Prediking. De prediking dient in overeenstemming te zijn met de Schrift en de belijdenisgeschriften van de kerk. Zij moet aandacht schenken aan het persoonlijk heil en de roeping van de gemeente in de wereld. Hierdoor wordt de gemeente gebouwd in het geloof tot eer van God en tot heil van de naaste.

 

2.2 Liturgie. In de diensten wordt de Bijbel gelezen in de herziene statenvertaling. De liturgie die in onze diensten gebruikt wordt, is de hertaalde versie van formulier I uit het dienstboek. In de eredienst worden in de regel Psalmen en enige gezangen (berijming 1773) gezongen op hele en halve noten.

Met de feestdagen zingen we tijdens de dienst ook liederen. 

 

2.3 Creche

Als er behoeft is aan een creche, dan wil de kerkenraad deze organisreren in de Ark.

 

2.4 Heilige doop

Het Sacrament van de Heilige Doop wordt in de regel bediend in het midden van de gemeente. Voor de toelating tot het Sacrament van de Heilige Doop wordt tenminste bij een (1) van de ouders kerkelijk meeleven verondersteld. De doop kan niet bediend worden aan kinderen van 'ouders' van hetzelfde geslacht en ouders die niet gehuwd zijn.  Bij een dergelijk verzoek wordt dit indien mogelijk in een pastoraal gesprek aan betrokkenen kenbaar gemaakt.

 

2.5 Heilig Avondmaal.

Het Sacrament van het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar door de gemeente gevierd. Aan alle belijdende leden gaat hiertoe de nodiging van Christus uit (Lucas 22: 19). De morgendienst voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal staat in het teken van de voorbereiding. De viering van het Heilig Avondmaal vindt in de regel plaats in de morgendienst. Indien het Avondmaal in de morgendienst wordt gevierd staat de avonddienst in het teken van de dankzegging. De kerkenraad ziet de diensten rond de viering van het Heilig Avondmaal als bij elkaar behorend. In de week van voorbereiding wordt er op afspraak gelegenheid gegeven tot censura morum.

 

2.6 Huwelijk

Aan de huwelijks bevestiging gaat het gesprek met het aanstaande echtpaar vooraf met de kerkenraad. Het paar mag zelf een trouwbijbel kiezen. Huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht worden niet bevestigd. Paren die samenwonen worden in pastoraal gesprek op het huwelijk gewezen.

 

2.7 Rouwdiensten

De predikant leidt de bijeenkomst. De wijkouderling biedt de mogelijkheid deze af te sluiten met schriftlezing en gebed. Ook een condoleanceavond kan door de wijkouderling worden afgesloten.  De begrafenis van een gemeentelid vanuit de kerk geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en deze bepaalt na overleg met de familie welke predikant de rouwdienst leidt. Gewoonlijk zal dat de eigen predikant zijn of degene die hem normaliter vervangt. Bij het gesprek met de familie, ter voorbereiding op de rouwdienst, zal gevraagd worden of men voornemens is om de eerstvolgende zondag in de kerkdienst aanwezig te zijn. Dit met het oog op de voorbede. Op grond van de bijbel wijzen we een crematie af.  Predikant en kerkenraad werken wel mee aan een rouwdienst omdat we geroepen zijn het evangelie te verkondigen. We gaan niet mee naar het crematorium.

 

2.8 Gedenken overledenen

In de dienst van de oudejaarsavond worden de namen voorgelezen van hen die in dat jaar zijn overleden. Dit voorlezen geschiedt door de predikant na de preek. In het laatste kerkblad van het jaar worden deze namen ook genoemd.  Het betreft hier alleen de namen van hen, voor wie ook een rouwdienst is gehouden. Niet met name worden alle (oud)dorpsgenoten herdacht, die overleden zijn. Familieleden van buiten ons dorp worden via de contactpersoon op de rouwkaart schriftelijk uitgenodigd in de dienst aanwezig te zijn.

 

3. PASTORAAT 

3.1 Kerkenraad.

De kerkenraad bestaat, naast de predikant, uit drie ouderlingen, onder wie een jeugdouderling en twee ouderlingkerkrentmeesters, en drie diakenen. Op grond van de Bijbel worden de ambtsdragers gekozen uit mannelijke lidmaten. De ouderlingen en diakenen worden momenteel gekozen door de kerkenraad nadat de gemeente namen heeft ingediend. De kerkenraad is van oordeel, dat ambt en deelname aan het Heilig Avondmaal bijeen horen.

 

3.2 Taakstelling kerkenraad.

Door Christus geroepen geeft de kerkenraad aan de gemeente.

Kerntaken hierbij zijn:

"    het onderhouden van de dienst van Woord en  Sacramenten,

"    het leiding geven aan de opbouw van de gemeente en haar dienst in de wereld,

"    het opzicht,

"    pastorale zorg,

"    diaconale zorg

 

De kerkenraad kent als organen van bijstand

"    zendings- en evangelisatiecommissie,

"    pastoraal team,

"    restauratiecommissie.

 

3.3 Koffie na de dienst:

Iedere eerste zondag van de maand wordt er na de morgendienst koffie gedronken in de Ark. Het doel is de onderlinge band te verstevigen.

 

3.4 Vergaderingen De kerkenraad vergadert zo mogelijk elke maand, met uitzondering van de vakantieperiode. Daarnaast vergadert het Pastoraal Team over onderling overleg betreffende het pastoraat. Het is voor een kerkenraadslid belangrijk ook op de hoogte te blijven van het bovenplaatselijke werk in de kerk.

 

3.5 Bezoekwerk

De herderlijke zorg berust in principe bij elk lid van de gemeente, maar is in het bijzonder aan het pastoraal team toevertrouwd.  Zij heeft tot doel mee te leven met de leden van de gemeente in alle omstandigheden en troost te zoeken in het Woord.

De ouderlingen/pastoraal team gaan op huisbezoek en probeert in alle gezinnen toegang te krijgen. Indien nodig wordt een gezin bezocht bij:

"    bij ernstige of langdurige ziekte thuis,

"    bij langdurig verblijf van een gezinslid in ziekenhuis of verpleeginrichting, van de thuis wonende gezinsleden,

"    indien er na een overlijden nabestaanden zijn, wordt nog gedurende het eerste jaar daarna  bijzondere aandacht geschonken naar behoefte, ook aan niet-kerkelijk meelevenden.

"    op verzoek van gemeenteleden

 

3.6 Predikant

De predikant is voor 40% verbonden aan de gemeente.  Zijn eerste taak is de verkondiging van het Woord.

De predikant bezoekt de 80 jaar en ouderen eenmaal per jaar. Hij bezoekt ook de zieken, rouwdragenden en degenen die een jubileum hebben. Ook het crisispastoraat behoort tot zijn taak. Gemeenteleden geven hun behoefte aan bezoek hieromtrent aan de kerkenraad door. Wekelijks verzorgt hij de berichtgeving in het kerkblad.

 

3.7 Ouderling-Kerkrentmeesters

De kerkrentmeester is een daartoe door de gemeente aangewezen ouderling, die in het bijzonder belast is met de zorg voor de stoffelijke (niet diaconale) zaken der gemeente. De kerkrentmeester wordt niet geroepen tot de werkzaamheden zoals huisbezoek e.d. tenzij de kerkenraad hem op zijn verzoek met een of meer daarvan belast.

 

 

4. CATECHESE

4.1 Zondagsschool

Op de zondagmiddag wordt er om de twee weken zondagsschool gegeven voor kinderen van 4-12 jaar.

 

4.2 Catechisaties

De catechese wordt gegeven door de predikant voor de belijdenis catechisanten. De overige catechisatie groepen volgen de catechesatie in Middelharnis bij de Hervormde Gemeente Middelharnis. De catechesatie wordt gegeven door ds. M. J. Middelkoop.

 

4.3 Bijbelkring

De kerkenraad stimuleert het kringwerk en geeft hieraan invulling naar mogelijkheden en behoefte.

 

5 APOSTOLAAT EN OECUMENE

5.1 Zendings- en evangelisatiecommissie.

Als orgaan van bijstand bestaat er een gemeentelijke zendingscommissie die in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad is belast met de bewustwording van de zendingsopdracht der gemeente.

De zendingscommissie heeft als taak:

"    de gemeente te bepalen bij haar zendingsroeping,

"    de gelden bijeen te brengen voor de verkondiging van het Evangelie, voor het buitenland via de G.Z.B., in eigen land via de I.Z.B. en voor de eigen gemeente.

"    Samen met de Gerefomeerden een kerstbijeenkomst te organiseren voor het hele dorp.

"    Ondersteuning van DABAR-werk op campings.

"    Verspreiding van het evangelisatieblad ECHO op ons dorp.

 

5.2 Plaatselijke samenwerking

De kerkenraad zoekt waar mogelijk de samenwerking met de gereformeerde kerk. In het jeugdwerk, op de contactmiddagen en in het evangelisatiewerk wordt met de Gereformeerde Kerk ter plaatse samengewerkt. In gehoorzaamheid aan het gebed van de Heere Jezus zoeken we deze samenwerking uit te breiden met respect voor elkaars identiteit. We zoeken niet naar wat ons scheidt, maar naar wat ons bindt.

 

6. JEUGDWERK EN VERENIGINGEN 

6.1 Jeugdwerk

Het jeugdwerk bestaat uit de volgende geledingen en clubs:

o Tienerclub van 12-15 jaar

o Kids club Stad voor kinderen uit groep 3 t/m 8. in samenwerking met de Ichthus kerk.

 

Doel en werkwijze. Het brengen van het Evangelie van Jezus Christus aan de kinderen van de gemeente. De clubleiding gebruikt hiervoor de bladen van de HGJB.

 

6.2 Vrouwenvereniging

Naast de jeugdverenigingen komt de vrouwenvereniging op donderdagavond om de veertien dagen bijeen. Hier wordt een bijbelstudie uit de Hervormde Vrouw gedaan.

 

7. DIACONIE

7.1 Diaconale zorg

De diaconie wil het samen gemeente zijn zien als haar diaconale opdracht en deze opdracht duidelijk maken door:

"    Het zorg dragen voor geldwerving via collectes en uitgezette gelden en voor de besteding van de diaconale gaven. Jaarlijks worden collectedoelen vastgesteld.

"    De opbrengsten van de Avondmaalcollectes zullen bestemd zijn voor allerlei projecten, die van tevoren worden bekendgemaakt. Deze dienen diaconaal van karakter te zijn.

"    De diaconie draagt ook zorg voor de zendingscollectes, welke lopen via de administratie van de diaconie.

"    Zorg voor het opnemen en uitzenden van de kerkdiensten.

"    Ouderen, die dat willen ontvangen het blad 'Lichtspoor'.

"    Autodienst van en naar de erediensten op aanvraag.

"    Regelen van vervoer naar ziekenhuizen.

 

7.2 Binnen de gemeente

Ouderenwerk, zieken en gehandicaptenwerk, alleenstaande ouders, werklozen, etc. Nieuwe soorten zijn bijvoorbeeld de zorg voor asielzoekers en vluchtelingen. We mogen ook het zogenaamde stille diaconaat niet vergeten. Deze vorm vraagt de aandacht van de gehele gemeente, want deze is vaak moeilijk te onderkennen.

 

7.3 Binnenlands diaconaat

Zoals in het verleden zal de diaconie financiele ondersteuning blijven verlenen aan verschillende projecten, organisaties en instellingen met een provinciaal en landelijk karakter. Er is zorg voor

"    Stichting Hervormd Diaconaal verpleeghuis 'Nieuw Rijssenburgh'

"    Onze eigen kerkelijke gemeente

"    Een plaats in het bestuur van kerkblad 'De Zaaijer'

 

7.4 Contactmiddagen

De ouderencontactmiddagen worden onder verantwoordelijkheid van de diaconie georganiseerd.

 

7.5 Buitenlands diaconaat

Ook verleent de diaconie steun aan organisaties die buiten Nederland werkzaam zijn. Met betrekking tot projecten van dergelijke organisaties wordt getracht de gemeente zo goed mogelijk voor te lichten. Dit soort diaconaat heeft vele raakvlakken met de zending. Met betrekking tot het buitenlands diaconaat is steunen we Luisterend Dienen.

 

7.6 Jeugddiaconaat

Jongeren van 16-25 jaar worden ingeschakeld als vrijwilliger bij de kerkdiensten in verpleeghuis de Nieuw Rijssenburgh. 

De jeugd actiever betrekken bij diaconale collectes.

 

7.7 Land

We beheren 5,49.10 hectare land. Dit is in pacht en huur (de hoven) uitgegeven. De prijs is op advies van de pachtkamer.

 

8 BEHEER

8.1 Taken

Beheer van

"    Kerkgebouw

"    Verenigingsgebouw 'de Ark'

 

8.2 De werving van bijdragen.

Het wervingsbeleid dat de kerkvoogdij voor de komende jaren voor ogen staat laat zich als volgt formuleren.

Ten aanzien van de vrijwillige bijdragen zal de deelname aan de landelijke actie Kerkbalans worden gecontinueerd.

De persoonlijke benadering daarbij van degenen die een vrijwillige bijdrage of een bijdrage verstrekken aan het solidariteitsfonds zal worden gehandhaafd.

Verder is het financiele beheer van de inkomsten er nu en voor de toekomst op gericht het niveau van de inkomsten vast te houden en wel op zodanige wijze dat de inkomsten jaarlijks toereikend zullen zijn ter financiering van de uitgaven van de gemeente.

 

8.3 Doelen

Herstel binnenmuren van de kerk