Geloven en belijden:

 

Onze gemeente behoort tot de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse kerk in Nederland. Dit houdt in dat wij ons gebonden weten aan en verbonden weten in de Bijbel, het hoogst gezaghebbende Woord van God, en de drie formulieren van Enigheid.

 

De gemeente:

Zij is een gemeente van Christus binnen de PKN. Zoals haar belijdenis is, is zij een openbaring van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De gemeente wordt vergaderd rondom het Woord en de Sacramenten. Als gemeente behoren we bij de modaliteit van de Gereformeerde Bond.

 

Prediking:

De prediking dient in overeenstemming te zijn met de Schrift en de belijdenisgeschriften van de kerk. Zij moet aandacht schenken aan het persoonlijk heil en de roeping van de gemeente. Hierdoor wordt de gemeente gebouwd in het geloof tot eer van God en tot heil van de naaste.

 

Liturgie:

Tijdens de eredienst en bijeenkomsten wordt de Bijbel gelezen in de Herziene Statenvertaling (hertaalde versie van formulier I uit het dienstboek). We zingen Psalmen en enige gezangen (berijming 1773) op hele en halve noten. Met feestdagen zingen we tijdens de dienst ook liederen.

 

Erediensten:

Een eredienst is een, door de kerkenraad belegde, kerkdienst. Hierbij zijn alle ambten vertegenwoordigd. De kerkdienst dient ordelijk en netjes te verlopen. Dit is niet alleen een zaak van de kerkenraad maar ook van de hele gemeente. Ook gepaste kleding is daarbij van belang. Bedenk hoe we op bezoek zouden gaan bij onze koning en koningin. Zou dit dan minder belangrijk zijn als we bij de Koning van de Kerk op bezoek gaan?

  

Heilige doop:

Het sacrament van de Heilige Doop wordt in de regel bediend in het midden van de gemeente. Voor de toelating tot het sacrament van de Heilige Doop wordt tenminste bij één van de ouders kerkelijk meeleven verondersteld. De doop kan niet bediend worden aan kinderen van ´ouders´ van hetzelfde geslacht en ouders die niet gehuwd zijn. Bij een dergelijk verzoek word dit, indien mogelijk, in een pastoraal gesprek aan de betrokkenen kenbaar gemaakt.

 

Heilig avondmaal:

Het Sacrament van het Heilig Avondmaal wordt 4 maal per jaar door de gemeente gevierd. Aan alle belijdende leden gaat hiertoe de nodiging van Christus uit. De morgendienst voorafgaande aan de viering hiervan staat in het teken van de voorbereiding. De viering vindt in de regel plaats in de daaropvolgende morgendienst. Indien het Avondmaal in de morgendienst wordt gevierd staat de avonddienst in het teken van de dankzegging. De kerkenraad ziet de diensten rond de viering van het Heilig Avondmaal als bij elkaar behorend. In de week van voorbereiding wordt er op afspraak gelegenheid gegeven tot censura morum.

 

Kerkelijke huwelijksbevestiging:

Aan de huwelijksbevestiging gaat het gesprek met het aanstaande echtpaar vooraf met de kerkenraad. Het paar mag zelf een trouwbijbel kiezen. Huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht worden niet bevestigd. Paren die samenwonen worden in een pastoraal gesprek op het huwelijk gewezen.

  

Begrafenis:

De predikant leidt de bijeenkomst. De wijkouderling biedt de mogelijkheid deze af te sluiten met schriftlezing en gebed. Ook een condoleanceavond kan door de wijkouderling worden afgesloten. De begrafenis van een gemeentelid vanuit de kerk geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de kerkraad en deze bepaalt na overleg met de familie welke predikant de rouwdienst zal leiden. Gewoonlijk zal dat de eigen predikant zijn of degene die hem normaliter vervangt. Bij het gesprek met de familie, ter voorbereiding op de rouwdienst, zal gevraagd worden of men voornemens is om de eerstvolgende zondag in de kerkdienst aanwezig te zijn. Dit met het oog op de voorbede. Op grond van de bijbel wijzen we een crematie af. Predikant en kerkenraad werken wel mee aan een rouwdienst omdat we geroepen zijn het evangelie te verkondigen. We gaan niet mee naar het crematorium.

 

Gedenken overledenen:

In de laatste dienst van het kerkelijk jaar worden de namen voorgelezen van hen die in dat jaar zijn overleden. Dit voorlezen wordt gedaan door de predikant na de preek. In het kerkblad worden deze namen ook genoemd. Het betreft hier alleen de namen van hen, voor wie ook een rouwdienst is gehouden. Familieleden van buiten ons dorp worden via de contactpersoon op de rouwkaart schriftelijk uitgenodigd in de dienst aanwezig te zijn.