NEPAL Gebedspunten april 2024

---------------------------------

NEPAL Gebedspunten april 2024 Gebed voor gehandicapten en kerken

In Nepal richten we ons o.a. op mensen met een handicap en hoe kerken en christenen daar meer oog voor kunnen hebben. Er valt veel moois over te delen hoe zij dit doen. Tegelijk geven partners ook steeds terug dat het ‘overslaan’ van gehandicapten erg diep in de Nepalese cultuur zit geworteld, dat ze nog altijd op grote achterstand staan. Willen jullie bidden dat alle inspanningen van ons en onze partners iets goeds uitwerken in kerken en in de samenleving, al is het nog maar klein.

Willen jullie in dat kader bidden voor onze partner Asal Chhimekee Nepal (ACN), de diaconale tak van protestante kerken in Pokhara, en ons gezamenlijke ‘Live Well’ project (Goed Leven), speciaal gericht op gehandicapten en hun families. In een speciaal ingericht trainingscentrum kunnen ze vaardigheden leren en hulp krijgen bij het starten van bijv. een eigen bedrijfje. Zo kunnen ze zichzelf beter redden en het doet iets positiefs met hun waardigheid. Kerken in de omgeving zijn nadrukkelijk ook betrokken. Er is veel aandacht voor bewustwording, taal, houding etc. Het trainingscentrum is een plaats vol positieve energie geworden en dit initiatief is een grote steun voor gehandicapten en hun families. Dank daarvoor! ACN zelf geeft dit ook veel voldoening vertellen ze. Het gaat niet perfect, er is ook uitval en terugval, gedragsverandering is iets van de lange adem, maar Gods woord en de mensen zelf inspireren en bemoedigen hen bij dit werk. Figuur 1 Ganesh Khatri, 35 jaar, slechtziend en fysiek beperkt. Hij was een hele actieve deelnemer aan de vaktraining. Hij heeft nu een goedlopende, kleine kippenhouderij waar heeft hij veel plezier in heeft. Het helpt hem om zijn ouders en zijn gezin weer te onderhouden

Bid voor de aanstaande GZB conferentie in Nepal die staat gepland op 21 -24 april rondom het thema ‘Inclusie van mensen met een beperking’ (fysiek en mentaal). We merken dat er in ons wereldwijde partnernetwerk veel vraag is naar ondersteuning of hulp op dit thema; Hoe deze groep kan worden geïdentiffceerd, hoe belemmeringen en overtuigingen binnen de kerk kunnen worden herkend en veranderd, hoe kerken plaats kunnen geven aan mensen met een beperking, wat zegt de Bijbel, etc. De GZB wil daarom een training / workshop ontwikkelen die we wereldwijd kunnen aanbieden aan partners. Voor de ontwikkeling hiervan halen we tijdens de aanstaande conferentie ervaringen en ideeën op van partners uit India en Nepal. Willen jullie meebidden voor een goede conferentie en dat het uiteindelijk tot zegen mag zijn van partners en gehandicapten wereldwijd? Gebed voor geloofsvrijheid

De Nepalese overheid -onder invloed van India- wil dat Nepal een hindoeïstisch land is/blijft. Christenen en kerken (en ook moslims en moskeeën) worden geaccepteerd, maar moeten voorzichtig zijn en liggen onder een vergrootglas. Een groep christenen is op 1 2 maart in de provincie Bara, ten zuiden van Kathmandu, opgepakt en beschuldigd van het bekeren van mensen. Dit verbiedt de overheid. Er waren ook buitenlanders bij, die zijn direct het land uitgezet. De Nepalezen zijn gearresteerd, onderzoek naar hen loopt nog. Willen jullie voor hen bidden? Dat ze snel worden vrijgelaten. Bid voor de Nepalese overheid, dat ze internationale mensenrechten en verdragen respecteren en naleven.

Eén van onze partners, voorganger Tanka Subedi, zet zich in voor vrijheid van geloof en religie. Hij is ook bij dit proces betrokken, adviseert christenen en kerken. Dank voor zijn enorme inzet op dit gebied. Bid voor wijsheid voor hem.

Bid in dat kader ook voor Jiwan en lokale werkers van Himalya Outreach Mission. Zij lopen hier ook tegenaan. In sommige dorpen die zij bezoeken en waar ze proberen iets te delen over God en de Bijbel is veel openheid en interesse. In andere dorpen is grote weerstand te voelen en is er weinig openheid. Er wordt ook ‘geklikt’. Dan wordt de politie ingeschakeld en worden lokale christenen bevraagd. Dat geeft spanning. Het is een zoektocht tussen vrijmoedigheid en wijsheid. Bid voor Jiwan en alle evangelisten die hiermee te maken krijgen. Gebed voor huiskringen en jonge kerkjes

Dank voor al die afgelegen plekken die HOM bezoekt en waar huiskringen en bijbelstudiegroepen (zoals de vrouwengroep hier op de foto) worden gestart. Dank voor christenen die zijn gaan geloven in Jezus Christus en zich vervolgens actief inzetten om ook anderen hierover te vertellen. Soms dooft het vuur in zo’n groep weer, helaas, maar soms groeit de groep uit tot een echte gemeente. Bid voor HOM, voor Jiwan en zijn vader en alle HOM werkers, die al deze grotere en kleinere groepen begeleiden op hun geloofsweg.

 

December 2022

------------------------------

GZB vertelavond met Jiwan Bharati
Na een warm welkom met koffie en iets lekkers opende Colinda namens de
zendingscommissie de avond. Ze vertelde e.e.a. over Stad aan ‘t Haringvliet. Er werd
getolkt door Eveline Segers. Vervolgens was er schriftlezing en gebed. Jiwan vertelde
m.b.v. een powerpoint-presentatie over zijn werk in Nepal. Hoe de kerk daar groeit
terwijl het moeilijk is in een land met duizenden ‘goden’ om in het openbaar te tonen
dat je christen bent. Soms volgt verstoting uit de familie. We hoorden en zagen hoe
de gemeentezang in het Nepalees ging. Vervolgens deed een jonge Stadtenaar de
Nepalese groet voor met Jiwan samen.
Kees Zeelenberg verdeelde ons in groepjes om na te denken over 1 Petr. 2:9 en 10.
De 4 vragen werden besproken en vervolgens centraal gedeeld. Bemoedigend waren
de getuigenissen over wat gemeenteleden in de afgelopen periode van God hebben
gezien. We werden er blij van! Jiwan bad voor Stad aan ‘t Haringvliet en iemand uit
onze gemeente bad voor Jiwan. Mooi om elkaar als wereldwijde kerk zo op te dragen
voor het aangezicht van God.
Na afloop was er nog een hapje en drankje en kon Jiwan zegen gewenst worden. Ook
de verkooptafel kon bezocht worden.
Al met al een indrukwekkende avond die aanspoort tot meer delen over de grote
daden van God, zodat het Licht verspreidt en er verbondenheid in Christus ervaren
wordt. Het kaartje dat we van de GZB kregen met “Vertel, over de grote daden van
God” is daarbij een goede reminder.
Jolanda Holleman

 

 

Evangelisatiecomissie:

De zendingscommissie bestaat uit de volgende personen:

Colinda Strijdhorst, Ada Markwat, Joline van Gurp en Anne-Marie Huizer.

 

Donaties kunnen overgemaakt worden naar bankrekeningnummer NL 70 RABO 0360 6515 85 t.n.v. kerkvoogdij Hervormde gemeente Stad aan 't Haringvliet onder vermelding van; Nepal.


Of naar de GZB bankrekeningnummer NL 91 INGB 0690 7624 45 onder vermelding van; Deelgenoot programma NE.1.000

Alle collectes en activiteiten van de zendingscommissie zijn bedoeld om geld bij elkaar te krijgen voor de nieuwe gemeentes in Nepal. Dit is een project van de GZB. We volgen het landelijke collecte rooster voor 2022/2023 is dat ;

06-03-2022 Voorjaarscollecte

05-06-2022 Pinkstercollecte

14-08-2022 Zomercollecte

06-11-2022 Najaarscollecte

 

05-03-2023 Voorjaarscollecte

28-05-2023 Pinkstercollecte

13-03-2023 Zomercollecte

05-11-2023 Najaarscollecte