ANBI Kerk

A. Algemene gegevens
De Hervormde Gemeente te Stad aan 't Haringvliet is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten ".
 
De Hervormde Gemeente Stad aan 't Haringvliet is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financien, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Stad aan 't Haringvliet.
 
 
B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 4 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiele middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste 2 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).
 
C. Doelstelling/visie.
De plaatsbepaling van onze gemeente kan als volgt worden aangeduid:
 
We zijn gemeente van Christus. Hij is het Hoofd van onze gemeente in de volle Bijbelse zin.
 
We zijn door God geroepen om Hem te dienen en onze naaste. We zijn met Hem verbonden en met elkaar.
 
We maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en zijn een gemeente die staat in de gereformeerde traditie. 'Gereformeerd' wordt in onze plaatselijke regeling als volgt beschreven: "Eerbiedig luisteren naar de Bijbel als bron en norm van ons geloofsleven, een sterk denken vanuit Christus als inhoud van de verkondiging en getuigenis, een benadrukken van de noodzaak van geloof en bekering om te delen in het heil en een bewust zijn van het feit dat het geloof een gave van God is en dat God alleen de eer heeft te ontvangen."
 
We gaan uit van de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God. De drie formulieren hebben een basisplek.
 
We zijn divers in geloofsbeleving en hebben een ontspannen houding betreffende de wijze waarop wij uiting geven aan ons geloof.
 
We zijn een gemeente midden in de wereld en we zoeken zorgvuldig naar vormen van geloof die passend zijn in de huidige tijd.
 
Samengevat: We staan in de spanning van bewaren en bewegen. Enerzijds willen we van harte leven uit de Schrift en de daaruit geputte gereformeerde belijdenis. Anderzijds willen we staan in de wereld van vandaag. Ons beleid en ons handelen is erop gericht dat we zoeken naar wat ons als gemeente verbindt: aan Christus, aan elkaar en aan anderen
 
 
D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
 
Op de website www.hervormdstad.nl vindt u onder tabblad kerk, het beleidsplan 2016-2020 van onze gemeente:
Hervormde Gemeente te Stad aan 't Haringvliet - Kerk - Beleidsplan 2016-2020
 
 
E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de 'Generale regeling rechtspositie predikanten'. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ' Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
 
F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van de gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiele slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
Op de site www.hervormdstad.nl kunt u informatie vinden over de activiteiten.
 
 
G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuiteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolommen begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
 

Naam ANBI:

 

Hervormde Gemeente Stad aan 't Haringvliet
RSIN/Fiscaal nummer:
RSIN 0043.74.472
Website adres:
http://www.hervormdstad.nl
E-mail:
j.mackloet@xs4all.nl
Adres:
Achterdijk 22
Postcode:
3243AA
Plaats:
Stad aan 't Haringvliet
Postadres:
Achterdijk 22
Postcode:
3243AA
Plaats:
Stad aan 't Haringvliet

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen in het algemeen en ook onze kerkelijke gemeente zorgen zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Vrijwillige bijdrage gevraagd om hun bijdrage voor het werk van onze kerkelijke gemeente. Ook wordt iedere zondag tijdens de diensten gecollecteerd voor de instandhouding van onze gemeente.

 

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

 

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

 

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

 

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

Voor de instandhouding van de gemeente is een sluitende begroting cruciaal. Toch komt het voor dat de exploitatie niet sluitend blijkt te zijn. De gemeente heeft vrij vermogen beschikbaar om de niet sluitende exploitatie op te vangen. Een deel van het vermogen is gemerkt voor specifieke uitgaven. Dit wordt via de toevoeging aan voorzieningen aan dit specifieke vermogen toegevoegd en -indien nodig- onttrokken.